20 lutego 2024 r. zgodnie z:

Zarządzeniem nr 15/2023/2024 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej zostały wprowadzone Standardy Ochrony Małoletnich, z którymi zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad postępowania w Przedszkolu Publicznym w Bystrej Procedury mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116111, www.116111.pl

codziennie w godzinach 12.00-2.00

Pomoc w trudnych sytuacjach

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel. 800 12 12 12; http://brpd.gov.pl/telefon zaufania.

Telefon ten pełni również funkcję telefonu interwencyjnego. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci.

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

tel. 800 120 226

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB O ODMIENNEJ ORIENTACJI SEKSUALNEJ

tel. 22 628 52 22

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

tel. 800 100 100

poniedziałek-piątek od 12.00 do 15.00 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ul. Mazowiecka 12/25 , 00-048 Warszawa

tel. 22 616 02 68

W placówkach FDDS w kilku miastach w kraju pomocy udzielają specjaliści: psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, pedagodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą oraz prawnicy , pracownicy socjalni i pediatrzy.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

tel. 800 120 002; codziennie w godzinach 12.00-18.00

INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

tel. 800 060 800