Rada Rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola:

 • Przewodniczący: Żaneta Janosz
 • Z-ca przewodniczącego: Grażyna Więckowska
 • Skarbnik: Magdalena Usarz
 • Sekretarz: Agata Waśko
 • Komisja Rewizyjna: Agnieszka Woźnica, Joanna Januszewska
 • Członkowie: Anna de Weyher, Magdalena Bobkiewicz, Monika Nocoń, Angelika Arciszewska

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.                      

Do kompetencji rady rodziców należy:

I. Uchwalanie:

 • programu wychowania przedszkolnego (w porozumieniu z radą pedagogiczną), obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków i realizowane przez nauczycieli (w terminie do końca września),
 • regulaminu własnej działalności – rada powinna w nim określić m.in. swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy, sposób dokumentowania działalności, zakres obowiązków poszczególnych członków, sposoby współdziałania z innymi radami rodziców, podejmowania uchwał, tryb wydawania opinii i wyboru przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora placówki, a także zasady dokonywania zmian w regulaminie.

II. Opiniowanie:

 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przedszkolu,
 • projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • prowadzonej w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub organizacje,
 • przedszkolnych zestawów programów wychowania przedszkolnego i zestawów podręczników (jeśli takie funkcjonują w przedszkolach),
 • pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (art. 9c KN) – rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

III. Wnioskowanie:

 • do odpowiednich organów we wszystkich sprawach przedszkola (art. 54 ust. 2 uso.),
 • do organu prowadzącego o nadanie imienia dla przedszkola (wspólnie z radą pedagogiczną),
 • do dyrektora przedszkola o ocenę pracy nauczyciela. (art. 6a ust.1 KN).

Członkowie rady rodziców mają także prawo:

 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych, co oznacza, że dyrektor na wniosek rady powinien udostępnić jej ww. dokumenty,
 • głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

Zasady współpracy przedszkola z rodzicami:

 • motywacja do działania - współpraca musi być dobrowolna, świadoma, przynosić korzyści obu stronom,
 • partnerstwo – prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców są równoważne. Obie strony są cenne i pełnowartościowe,
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych – uzgodnienie realizowania tych samych celów, metod i form pracy wychowawczej,
 • systematyczność kontaktów – stałe, systematyczne angażowanie się w życie przedszkola.