Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-bystra.pl

Dane teleadresowe jednostki

Telefon: 33 8171 363

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: 43-360 Bystra, ul.Przedszkola 3

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
01.08.2021 (dostosowanie strony do wymogów WCAG)

Deklarację sporządzono dnia: 15.08.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

1.1.1 – Treść nietekstowa

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

1.2.4 – Transmisje audiowizualne

2.1.1 –  Nawigacja klawiaturowa

2.1.2 – Fokus nawigacji

2.4.1 – Szybka nawigacja

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

3.1.1 – Język strony

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Olimpia Podwacietnik
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 33 817 13 63

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Przedszkolu Publicznym w Bystrej.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

PJM (polski język migowy),
SJM (system językowo-migowy),
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Obecnie Przedszkole Publiczne w Bystrej nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dostępność architektoniczna

Miejsce parkingowe - na parkingu przedszkolnym brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne - brak istotnych barier przed dojściem do budynku.
W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby dostęp na 1. piętro, gdzie znajduje gabinet dyrektora oraz gabinet intendentki. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać w gabinecie logopedycznym mieszczącym się na terenie przedszkola, zlokalizowanym na parterze, z bezpośrednim wejściem do budynku. Osoby te mogą zgłosić swą obecność przy użyciu dzwonka mieszczącego się przy głównych drzwiach do placówki lub za pomocą domofonu  wezwać zainteresowaną osobę do kontaktu.
W przedszkolu brak tablicy informacyjnej oraz informacji dotykowych i głosowych rozkładu pomieszczeń, ścieżek naprowadzających, nakładek na poręcze.
W placówce brak toalety dostosowanej dla osób za szczególnymi potrzebami.
Jednostka posiada plan ewakuacyjny budynku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osobą wyznaczoną do pomocy klientom ze szczególnymi potrzebami jest mgr Aleksandra Jaślanek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Placówka nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest zgodna ze Standardem WCAG 2.1.
Deklaracja dostępności została umieszczona na stronie internetowej oraz na stronie internetowej BIP.