"ROZWIJAMY TALENTY”

Roczny Plan Pracy Przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2023 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2023/2024.

1.     Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (dotyczące przedszkoli):

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego;
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie;
 3. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny;
 4. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 5. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie (m.in. poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji)

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań:

 1. Kształtowanie umiejętności respektowania zasad bezpieczeństwa i współżycia w grupach, pracowanie nad wyciszeniem oraz dyscyplinowaniem wychowanków.
 2. Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, logarytmicznych celem aktywizacji aparatu mowy i poprawy wymowy.
 3. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz branie odpowiedzialności za własne postępowanie.
 4. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci przy współpracy rodziców, nauczycieli i psychologa.
 5. Rozwijanie kreatywności, zainteresowań i talentów przedszkolaków poprzez szereg zróżnicowanych działań dydaktycznych oraz innowacji pedagogicznych.
 6. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Cele i sposoby realizacji

ze wskazaniem alternatywy ZDALNEGO NAUCZANIA

Terminy

Osoby odpowiedzialne

za realizację

„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu

„Bezpieczny przedszkolak” – wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, ogrodzie i w drodze do przedszkola

„Sprzątanie świata” – kształtowanie postaw proekologicznych, szanowanie przyrody i jej zasobów

„Zbieraj zużyte baterie i telefony komórkowe”

„Dzień Kropki” – wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – pasowanie na przedszkolaka - podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem

Spotkanie z policjantem - utrwalanie zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zdrowia psychicznego

Powitanie jesieni – rozwijanie talentów muzycznych poprzez śpiewanie piosenek

„Jesienna Olimpiada Sportowa” – rozwijanie sprawności fizycznej

Wyjazd o MDK w Żywcu na przedstawienie „Piękna i Bestia”

Święto Drzewa - „Zbieraj makulaturę ratuj konie” - kształtowanie postaw proekologicznych, konkurs ekologiczny

„Papierowy świat” – kreatywne wykorzystanie gazet i papieru  działalności plastycznej – spotkanie międzygrupowe

„Dzień Komisji Edukacji Narodowej” – kształtowanie więzi emocjonalnej między dziećmi, a pracownikami przedszkola, upominki  - grupa III

„Święto Niepodległości” - #szkoła do hymnu - zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej

„Szkoła pamięta” – zapalenie zniczy pod pomnikami lokalnych działaczy

„Konkurs Pieśni Patriotycznej” – rozwijanie talentów muzycznych

„Góra grosza” – kształtowanie postaw prospołecznych

„Dzień Praw Dziecka” – rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci, tworzenie plakatów grupowych, upowszechnianie wiedzy o telefonach typu „Niebieska Linia”

„Dzień Pluszowego Misia” – wprowadzenie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych

Dzień Postaci z Bajek – zabawy andrzejkowe

„Mikołajki” - czerpanie radości z wizyty św. Mikołaja

„Choinka dla zwierząt” – promowanie postaw proekologicznych

„Kiermasz świąteczny” – rozwijanie kreatywności dzieci poprzez wykonanie dekoracji świątecznych, współpraca z rodzicami

„Wigilia przedszkolna” - pielęgnowanie tradycji ludowych

Jasełka - pielęgnowanie tradycji ludowych

„Kolędowanie po zaprzyjaźnionych instytucjach”, upominki z życzeniami

„Bezpiecznie witamy Nowy Rok” – znajomość sposobu wzywania pomocy dla siebie i innych, unikanie zagrożeń ze świata zewnętrznego

„Bystrzańskie Gody” - pielęgnowanie tradycji ludowych

Konkurs Kolęd i Pastorałek

„Dzień Babci i Dziadka” - rozbudzanie szacunku do wszystkich członków rodziny, rozwijanie talentów poprzez przygotowanie występów artystycznych, czerpanie radości z tworzenia prezentów

„Bal karnawałowy” - czerpanie radości z zabawy

„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu i korzystania z zasobów internetowych

Tłusty czwartek – Król i Królowa Pączkowa

Kolorowo i wybuchowo – eksperymenty i doświadczenia – zabawy międzygrupowe

Królewna Żabka – spektakl teatralny

„Powitanie wiosny” - pielęgnowanie tradycji ludowych pochód z gaikiem i Marzanną

„Dzień Zielonej Koniczyny” – dzień języka angielskiego i kultury irlandzkiej - zabawy międzygrupowe

„Nakrętkowy świat” – międzygrupowe kompozycje twórcze

Cała Polska Czyta Dzieciom - rozwijanie zainteresowań czytelniczych, Dzień Książki

Dzień Ziemi - rozwijanie postaw proekologicznych, sprzątanie świata – podchody w grupach

„Dzień Strażaka” – wzbudzenie u dzieci szacunku do pracy strażaka

„Majowa łąka” – kreatywne malowanie farbami na strechu – zajęcia międzygrupowe

„Dzień Matki” – zajęcia otwarte dla rodziców

„Dzień Otwarty Przedszkola” – zapoznanie przyszłych przedszkolaków z placówką

„Dzień Dziecka”  - „Wiosenna Olimpiada Sportowa” – rozwijanie talentów sportowych

„Piknik Rodzinny” – integracja środowiska lokalnego z przedszkolem jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu, wykorzystanie pomysłów dzieci w programie artystycznym

Dzień Talentów – pokaz zdolności i umiejętności

„Pożegnanie Starszaków”

Upominki dla odchodzących dzieci – gr.II

Nocowanie

Wrzesień  

 

Cały rok

 

Wrzesień

 

Cały rok szkolny

 

wrzesień

 

20 wrzesień

 

21 wrzesień

 

22 wrzesień

 

29 Wrzesień

 

Październik

 

Październik

 

Październik

 

13 Październik 

 

10 Listopad

 

Listopad

 

Listopad

 

Listopad

 

20 Listopad

24 Listopad

30 listopada

Grudzień

Grudzień

14-15 Grudzień

21 Grudzień

Grudzień

Grudzień

Styczeń

styczeń

 Styczeń

23 -24 Styczeń

26 styczeń

6 luty

8 Luty

luty

16 luty

21 Marzec

17 Marzec

Kwiecień

Cały rok 23 Kwiecień

22 Kwiecień

Maj

 Maj

Maj

Maj

3 Czerwiec

5 Czerwiec godz.15.00

18 czerwiec

20 czerwiec

czerwiec

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator Aleksandra Jaślanek

Nauczyciele wszystkich grup/koordynator Natalia Ćwięczek

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator

Natalia Ćwięczek, Sabina Byrska - Gurdek

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor

Nauczycielki wszystkich grup

Nauczycielki grup

Grupa III i IV

Aleksandra Jaślanek, Ewa Targońska

Nauczycielki wszystkich grup/ koordynator

Aleksandra Jaślanek

Koordynatorzy Aleksandra Jaślanek, Ewa Targońska

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczycielki gr. III i IV

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczycielki wszystkich grup/ koordynator Agnieszka Porębska

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator Ewa Targońska, Agnieszka Ziemiańska

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator Agnieszka Ziemiańska

Nauczycielki w grupach

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynatorzy Dyrektor, Aleksandra Jaślanek

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor

Grupa  IV

Grupa III

Nauczyciele wszystkich grup

Wszystkie grupy, koordynator A. Jaślanek

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

Wszystkie grupy

Koordynatorzy Urszula Polakow, Agnieszka Porębska

dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

Koordynatorzy Natalia Ćwięczek, Agnieszka Ziemiańska

Koordynatorzy Agnieszka Ziemiańska/

Ewa Targońska/Nauczyciele wszystkich grup

Wszystkie nauczycieki/ A.Ziemiańska, E. Targońska

Nauczyciele wszystkich/ Koordynator Agnieszka Porębska

Dyrektor

Koordynatorzy Natalia Ćwięczek, Sabina Byrska - Gurdek

wszystkich grup/ Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator

Koordynatorzy Aleksandra Jaślanek, Ewa Targońska Nauczyciele

Natalia Ćwięczek, Ewa Targońska, Agnieszka Ziemiańska

Koordynator Natalia Ćwięczek/ Ewa Targońska/Agnieszka Porębska

koordynatorzy nauczyciele gr.III, IV

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup/

Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

·       nauczanie w formie zdalnej,

·       korespondencyjnej wymiana informacji związanych z realizacją podawanych treści (telefon, e-dziennik)

·       wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem (telefon,

e-dziennik)

W przypadku braku możliwości wejścia do placówki osób trzecich – prezentacja za pomocą narzędzi cyfrowych.

 

 

Jeśli zajdzie taka potrzeba

Nauczyciele wszystkich grup, rodzice

Uwaga! Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidulane potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.

5. Współpraca z rodzicami:

Lp.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

 1.  

Przeprowadzenie zebrania grupowego

wrzesień

 1.  

Zbieranie i uwzględnienie opinii i propozycji rodziców

cały rok

 1.  

Systematyczna współpraca z rodzicami na poziomie grupy, przedszkola, włączenie w realizację zadań ujętych w planie pracy przedszkola

cały rok

 1.  

Godziny dostępności

cały rok wg harmonogramu

 1.  

Przygotowanie elementów strojów na przedstawienia

cały rok

 1.  

Udział rodziców w akcjach orgaznizowanych na terenie placówki

cały rok wg harmonogramu

 1.  

Wyrażanie zgody na udział w konkursach plastycznych

cały rok

 1.  

Wyrażanie zgody na udział dzieci w imprezach i uroczystościach gminnych

cały rok wg harmonogramu

 1.  

Pomoc rodziców w organizowaniu na terenie placówki

cały rok wg harmonogramu

6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych.

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

 1.  

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Ewa Targońska

 1.  

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Agnieszka Ziemiańska, Natalia Ćwięczek

 1.  

Gazetka dekoracyjna

Ewa Targońska, Aleksandra Jaślanek, Urszula Polakow, Agnieszka Porębska

 1.  

Tablica informacyjna dla rodziców

Natalia Ćwięczek, Sabina Byrska - Gurdek

 1.  

Pomoce dydaktyczne

Agnieszka Porębska, Urszula Polakow

 1.  

Biblioteka

Aleksandra Jaślanek, Ewa Targońska

 1.  

Apteczka

Urszula Polakow

7. Zespoły zadaniowe nauczycieli

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

Planowany zakres zadań i terminy ich realizacji

 1.  

 Zespół do spraw promocji przedszkola

Aleksandra Jaślanek, Natalia Ćwięczek, Urszula Polakow

Artykuły, informacje dla rodziców

 1.  

Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur

Aleksandra Jaślanek, Agnieszka Ziemiańska, Natalia Ćwięczek

 

 1.  

Zespół opracowujący plan roczny

Aleksandra Jaślanek, Agnieszka Ziemiańska, Natalia Ćwięczek, Ewa Targońska

 

 1.  

Zespół do spraw bezpieczeństwa

Agnieszka Porębska, Aleksandra Jaślanek

 

 1.  

Zespół do spraw metodycznych

Urszula Polakow

 

8. Spodziewane efekty

Nauczyciele:

 • rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii
 • rozwijają u dzieci nawyki bezpiecznego zachowania w przedszkolu, ogrodzie, w drodze do przedszkola
 • wyrabiają u dzieci postawy prospołeczne
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa
 • zapoznają z procedurami ewakuacji
 • wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość
 • wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych
 • komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka
 • zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • Rozwijają kreatywność, zainteresowania i talenty przedszkolaków poprzez szereg zróżnicowanych działań dydaktycznych oraz innowacje pedagogiczne

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość
 • są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych
 • są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych
 • są kreatywne, rozwijają swoje talenty i zainteresowania.

Przedszkole:

 • jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka aktywnie uczestnicząca w życiu społeczności oraz dobrze przygotowująca dzieci do szkoły,
 • dba o bezpieczeństwo dzieci,
 • wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń, piękno
 • rozwija kreatywność, talenty i zainteresowania.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Publicznego w Bystrej zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4 z dnia 14.09.2023r.

Dbając o zdrowie i właściwą higienę osobistą realizujemy projekt „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Festiwal FIRST® LEGO® League był podsumowaniem całorocznego programu realizowanego w naszym przedszkolu, by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie przedszkolaki:

 • rozwijały umiejętności manualne i techniczne,
 • budowały kompetencje matematyczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne poprzez zabawę  Lego STEAM PARK,
 • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.

Metoda “6 klocków” opiera się na koncepcji wykorzystywania w praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń i realizowana jest w grupach młodszych - I, II i  III. Podczas zajęć dodatkowych każde dziecko otrzymuję. zestaw 6 klocków ośmiopinowych, każdy w innym kolorze, Zabawy uatrakcyjniają dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijają ich kompetencje matematyczne, językowe, społeczne, poznawcze, podstaw kodowania. Metoda „6 klocków” opiera się na koncepcji wykorzystywania w praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania  postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu.

Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. "Moja ulubiona bajka"
 
Prace dzieci wykonane wraz z rodzicami: