Podstawa prawna:

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 ze zmianami).

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WILKOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz.900 z  późn.zm.)art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt.1.

Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2024/2025.

Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilkowice  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli publicznych (prowadzonych przez Gminę Wilkowice) mogą złożyć na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 29 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja gwarantuje miejsce w danym przedszkolu.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2024 r.

Terminarz rekrutacji

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin                                 

  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                            

w postępowaniu uzupełniającym*

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 27 marca 2024 r.

do godz. 15 00

od 5 do 9 sierpnia 2024 r.

do godz. 15 00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                     o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 do 12 kwietnia 2024 r.

od 12 do 20 sierpnia 2024 r.

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

godz. 15 00

21 sierpnia .2024 r.

godz. 15 00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                      w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 16 do 23 kwietnia 2024 r.

do godz. 1500

od 22 do 28 sierpnia 2024 r. 

               do godz. 15 00

5.

Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 kwietnia 2024 r.                   godz. 15 00

29 sierpnia 2024 r.

godz. 15 00

 Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku niewykorzystania wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, tylko w placówkach, które dysponują takimi miejscami.

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Gminie Wilkowice w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
 4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i dodatkowe).
 5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności. W przypadku złożenia wniosku do dwóch lub trzech przedszkoli w punkcie 2 wniosku (wybór przedszkola) należy wpisać te przedszkola w tej samej kolejności w każdym wniosku.
 6. Wzór wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu, lub jest do pobrania ze strony internetowej przedszkola, Urzędu Gminy Wilkowice oraz Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
 7. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające spełnienie danego kryterium.
 8. Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Wilkowice mogą być przyjęte do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Wilkowice nadal będzie dysponować będzie wolnymi miejscami.
 9. W przypadku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, dzieci 5-6 letnie mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego (poza siedzibą przedszkola) zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10.
 10. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:
 • I etap postępowania – wg kryteriów ustawowych określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2),
 • II etap postępowaniawg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice,
 • III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice.
  1. Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r., poz.900 z późn.zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
 • niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 1. Kryteria dodatkowe:
 • Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni lub rodzic /opiekun prawny samotnie wychowujący, wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt
 • Dziecko, którego jeden z rodziców wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczy się w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 4 pkt
 • Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego ubiega się o przyjęcie - 4 pkt
 • Dziecko zamieszkałe w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie – 2 pkt
 • Przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
 1. a) do 50% kwoty tj. (674zł x 50%=337zł) o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 390 z późn.zm.) – 1 punkt,
 2. b) powyżej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 390 z późn.zm. liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata < 1 pkt.
 3. c) kwoty przeliczeniowe, o których mowa w pkt. b) wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, nie uwzględni danego kryterium.

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2024 r. i uzależniony jest od liczby i wieku dzieci już kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu i dzieci przyjętych w procesie rekrutacji.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Publicznego w Bystrej (dotyczy dzieci  z innych przedszkoli publicznych) ::pobierz::

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (dotyczy dzieci  z przedszkola macierzystego) ::pobierz::

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola ::pobierz::

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ::pobierz::

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego *::pobierz::

OŚWIADCZENIE rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola ::pobierz::

 OŚWIADCZENIE o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola ::pobierz::

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2024/2025 prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli.