Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,

1. Celem niniejszej Procedury są:

  • zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków dzieciom oraz kadrze sprawującej opiekę nad podopiecznymi w placówce oświatowej,
  • zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.

Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe

Szanowni rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i występującym zagrożeniem dla zdrowia uczęszczających do przedszkola dzieci na podstawie § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz.651) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Bystrej.