1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Publiczne w Bystrej.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mirosław Midor, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Bystrej
  4. Postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, po tym okresie będą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami w tym zakresie. W przypadku nie przyjęcia do placówki dane będą przechowywane przez okres jednego roku.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji.